Aktualności

RODO w procedurze „Niebieskie Karty”

Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz osoby stosujące przemoc w rodzinie, mają znacznie ograniczony dostęp do dokumentacji zgromadzonej w procedurze „Niebieskie Karty” – wynika z ustawy z dnia 21 lutego 2019 o zmianie niektórych ustaw (w tym ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (… ) W szczególności osoby podejrzewane o stosowanie przemocy i osoby stosujące przemoc mają wyłączony dostęp do (1) formularzy „Niebieska Karta” zawierających dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie, (2) protokołów z posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, chyba że dotyczą wyłącznie działań podejmowanych wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie, (3) notatek i dokumentów wytworzonych przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, chyba że dokumenty te dotyczą wyłącznie działań podejmowanych wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie, (4) innych dokumentów zgromadzonych przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy w rodzinie lub osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.

Z wnioskiem o interpretację zapisów art. 85 cytowanej wyżej ustawy Rada Superwizorów wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Treść wystąpienia opracowanego przez mec. dr. Grzegorza Wronę – Członka Rady Superwizorów oraz odpowiedź udzieloną przez Ministerstwo zamieszczamy poniżej.

PROŚBA O INTERPRETACJĘ

STANOWISKO MINISTERSTWA