Lista certyfikowanych superwizorów

Piotr Antoniak

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: piotrantoniak@op.pl
Telefon: 733 283 636

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym. W latach 2005-2015 byłem z-cą kierownika ds. klinicznych w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP.

Więcej informacji

Od 2013 roku jestem superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Byłem członkiem Kapituły certyfikatu superwizora a w obecnej kadencji jestem członkiem Rady Superwizorów. Prowadziłem superwizję: dla słuchaczek i słuchaczy Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, (którego byłem kierownikiem i trenerem), dla Ośrodków Interwencji Kryzysowej, grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych. Obecnie prowadzę systematyczną superwizję w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie dla osób pracujących w Dziale Pieczy Zastępczej. Prowadzę gabinet ( www.piotrantoniak-terapia.pl), w którym zajmuję się terapią traumy. Jestem certyfikowanym praktykiem metody Somatic Experiencing. Praktykuję również terapię metodą EMDR.

Oferuję superwizje dotyczące pracy z osobami doświadczającymi przemocy, prowadzenia grup dla osób z doświadczeniem przemocy, pracy z objawami stresu pourazowego, tworzenia standardów pomocy psychologicznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Ewa Bachanek-Znamierowska

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: ewabachanek@gmail.com

Jestem psychoterapeutą uzależnień, specjalistą i superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szkoleniowcem.

Więcej informacji

Mam 20 lat doświadczenia zawodowego w pracy terapeutycznej. Pracuję z wykorzystaniem podejścia behawioralno – poznawczego, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz dialogu motywującego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach lecznictwa odwykowego, ośrodkach pomocy społecznej i we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współtworzę i współrealizuję programy pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy. Od 2011 r. jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przez kilka lat byłam przewodniczącą ZI.

Proponuję superwizję indywidualną i grupową dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych, dla specjalistów prowadzących kontakt indywidualny oraz grupowe formy pomocy dla osób doznających oraz stosujących przemoc. Oferuję pomoc w zakresie organizacji pracy i komunikacji w grupie /zespole, realizacji procedury „Niebieska Karta”, usprawnianiu procesów grupowych i relacji z klientem indywidualnym.

Izabela Banasiak

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: izaabela@wp.pl

Jestem certyfikowaną superwizorką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagożką, trenerką, kuratorką sądową, facylitatorką, specjalistką w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej i mediatorką, posiadam  ponad 25-letnią praktykę zawodową.

Więcej informacji

Pracowałam w Instytucie Psychologii Zdrowia i w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieskiej Linii”. Od 18 lat zajmuję się   prowadzeniem szkoleń dla profesjonalistów. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  współpracy służb społecznych oraz prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych według modelu z Duluth. Współpracuję z IPZ PTP Niebieska Linia, prowadząc zajęcia w SPOPR, a także współpracuję od kilku lat z Instytutem Prewencji Przemocy prowadząc zajęcia  „Jak pracować ze sprawcami przemocy domowej według Modelu z Duluth”-33 edycje.

Prowadzę superwizję z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w różnych aspektach pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, procedury NK, budowania  i usprawniania lokalnego systemu w ZI i GR na terenie całej Polski.

Barbara Błaż-Kapusta

Miejscowość: Rzeszów, woj. podkarpackie
E-mail: basiablaz@op.pl

Jestem psychologiem klinicznym, specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, specjalistą i superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Od 1997 roku pracuję z osobami uzależnionym ich rodzinami oraz osobami doznającymi przemocy w rodzinie. Zajmuję się również diagnozą i terapią dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny.

Posiadam bogate doświadczenie szkoleniowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Oferuję superwizję pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc w formie indywidualnej i grupowej. Zajmuję się superwizją Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Adam Chojnacki

Miejscowość: Gdańsk woj. pomorskie
E-mail: adam.chojnacki@arche.org.pl
Telefon: 502 430 464

Jestem psychologiem (UG), terapeutą, certyfikowanym specjalistą i superwizorem w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Posiadam doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej, pomocy społecznej, psychoterapii i przeciwdziałania przemocy. Ukończyłem liczne szkolenia z zakresu pracy z osobami po doświadczeniach nadużyć, terapii w różnych modelach, psychotraumatologii oraz współpracy instytucjonalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy. Od 2006 r współpracuję z trójmiejskimi ośrodkami interwencji kryzysowej, prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną i szkoleniową (www.arche.org.pl). Prowadzę terapię dla osób doświadczających oraz stosujących przemoc, realizuję program korekcyjno-edukacyjny, posiadam doświadczenie w pracy zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Oferuję superwizję dla wszystkich osób pracujących w tym obszarze; poza aspektami metodologicznymi i proceduralnymi, szczególnie interesuję się wpływem postawy pomagaczy na proces wspierania klientów, znaczeniu relacji oraz wieloperspektywiczną analizą trudnych sytuacji na styku systemu pomocowego i rodziny z problemem przemocy.

Agnieszka Czapczyńska Podolska

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: agnieszka@radoscbycia.com

Jestem psycholożką, mgr psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psychoterapeutką psychologii procesu, należę do Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Więcej informacji

Korzystam z  metod arteterapii, focusingu relacji wewnętrznych, EMDR oraz  jogi (m.in. jogi terapeutycznej dla osób po traumie). Moje doświadczenie zdobywałam  podczas wieloletniej współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, jako  m. in. realizatorka programu budowania warszawskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Akademia Warszawska”. Aktualnie prowadzę prywatny Ośrodek Rozwoju Osobistego i Psychoterapii „Radość Bycia”  (www.radoscbycia.com),  głównym obszarem mojej praktyki  jest  obecnie terapia kobiet po doświadczeniu przemocy seksualnej.

Oferuję superwizje dotyczące pracy z osobami doświadczającymi przemocy (dla terapeutów/ek  i przedstawicielek/i  służb pomocowych) oraz budowania umiejętności psychologicznych w zespole.

Renata Durda

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: renata.durda@niebieskalinia.pl

Od 2005 r. kieruję pracami Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w ramach struktury Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Więcej informacji

Jestem certyfikowaną superwizorką i specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 1998 r. kieruję dwumiesięcznikiem „Niebieska Linia” poświęconym tematyce przemocy interpersonalnej. Jestem autorką wielu publikacji z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie. Od 2011 r. jestem członkinią Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ministrze pracy i polityki społecznej (obecnie trzecia kadencja) oraz  społeczną doradczynią Rzecznika Praw Dziecka (dwie ostatnie kadencje ministra Marka Michalaka).

Najchętniej superwizuję pracę Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, a także wszystko co nie mieści się w procedurach, a jest pracą na rzecz powstrzymania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z jakiegoś powodu na moich superwizjach pojawia się dużo wątków związanych z wypaleniem zawodowym, więc profilaktyka tego zjawiska jest częstym tematem moich sesji.

Katarzyna Fenik-Gaberle

Miejscowość: Warszawa woj. mazowieckie
E-mail: katarzynafenikgaberle@yahoo.com

Jestem psychoterapeutą, pedagogiem, specjalistą i superwizorem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Więcej informacji

Przez wiele lat współpracowałam z organizacjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie, m.in.: Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacją Dzieci Niczyje, schroniskami dla ofiar przemocy. Prowadziłam działania diagnostyczne, interwencyjne i terapeutyczne skierowane do dorosłych i dzieci. Mam doświadczenie w pracy dydaktycznej z profesjonalistami pracującymi na rzecz rodzin z problemem przemocy oraz pomocy dzieciom – ofiarom handlu. Prowadzę zajęcia dla słuchaczy Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Ofiarom Przemocy przy IPZ PTP. Obecnie pracuję w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów. Prowadzę prywatną praktykę w gabinecie psychoterapii.

Prowadzę superwizję zespołów oraz indywidualnych osób w ramach realizacji procedury „Niebieskich Kart”, pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, z dzieckiem – ofiarą/ świadkiem przemocy.

Izabela Kałka

Miejscowość: Katowice, woj. śląskie
E-mail: ikalka.psycholog@onet.eu
Telefon: 502 135 315

Jestem psychologiem i  certyfikowanym psychoterapeutą (certyfikat EAP – European Association for Psychotherapy) specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie (certyfikat PARPA) specjalistą w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ PTP nr 85) oraz superwizorem  (certyfikat IPZ PTP nr 34).

Więcej informacji

Doświadczenie zawodowe w ciągu ostatnich 18 lat zdobywałam w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej. Tworzyłam i prowadziłam zarówno programy terapeutyczne dla dzieci doświadczających przemocy w rodzinie jak i grupy wsparcia dla kobiet, ponadto programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ostatnim czasie w głównej mierze zajmuję się psychoterapią, zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzieży, szczególnie po doświadczeniu różnego rodzaju zdarzeń traumatycznych.

Oferuję superwizję w zakresie:

  • pracy z rodziną w ramach procedury Niebieskie Karty,
  • pracy terapeutycznej z dorosłą osobą doświadczającą przemocy oraz z dzieckiem,
  • prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Renata Kałucka

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: renata.kalucka@gmail.com

Jestem psychologiem, psychoterapeutką indywidualną i grupową pracującą w nurcie psychodynamicznym.

Więcej informacji

Przez kilkanaście lat związana byłam z Fundacją Dzieci Niczyje, gdzie pracowałam z osobami dorosłymi oraz dziećmi po doświadczeniu przemocy w rodzinie. Od 2004 roku prowadzę gabinet psychoterapii dla osób dorosłych i dzieci. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Od 2013 roku jestem superwizorem w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia). Jako superwizor współpracuję z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacją Mederi w Centrum Zdrowia Dziecka, Ośrodkiem Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja oraz innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Prowadzę superwizje dotyczące różnych aspektów pracy z rodzinami, w których występuje przemoc z uwzględnieniem zarówno problematyki osób dorosłych – doznających i stosujących przemoc, jak również dzieci.

Joanna Kęcińska

Miejscowość: Poznań, województwo wielkopolskie
E-mail: kecinska@poczta.onet.pl

Jestem psychoterapeutą, trenerem, psychoprofilaktykiem i wykładowcą.

Więcej informacji

Prowadzę sesje zarówno z osobami dorosłymi jak i nastolatkami. Od 25 lat pracuję z osobami doświadczającymi przemocy. Ponadto specjalizuję w problematyce uzależnień behawioralnych oraz wspieram pokrzywdzonych przez grupy psychomanipulacyjne. Podejmuję także tematykę wypalenia zawodowego i pracoholizmu. Korzystam z metod integratywnych m.in. terapii schematu, ACT, dialogu motywującego, Somatic Experiencing.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Centrum Wsparcia i Rozwoju w Poznaniu, Zespole Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Punkcie Interwencji Kryzysowej. Obecnie jestem kierownikiem Specjalistycznej Poradni Rodzinnej oraz prowadzę własną działalność Centrum Edukacji i Terapii. Realizuję projekty i warsztaty w zakresie przeciwdziałania przemocy dla nastolatków i dorosłych.

Oferuję superwizję w zakresie pracy z osobami dorosłymi i małoletnimi po doświadczeniu przemocy /dla terapeutów oraz przedstawicieli instytucji i służb/, a także wspieram zespoły w radzeniu sobie z trudnościami organizacyjnymi i komunikacyjnymi.

Beata Kita

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: beata.kita.dialog@wp.pl

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w nurcie systemowym i poznawczo-behawioralnym, trenerką i superwizorką Dialogu Motywującego, członkinią m.in. Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej oraz Motivational Interviewing Network of Trainers.

Więcej informacji

Od ponad 23 lat pracuję w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej – zarówno z osobami doznającymi przemocy, stosującymi przemoc jak i świadkami przemocy. Doświadczenia zawodowe zyskiwałam jako interwent i konsultant, współprowadząca grupy wsparcia, warsztaty psychoedukacyjnych, treningi umiejętności, koordynatorka grup roboczych działających na rzecz dzieci doświadczających przemocy, psychoterapeutka. Jako wiceprzewodnicząca Praskiej Sieci Pomocy Dziecku organizowałam działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, budowania systemu pomocy rodzinom. Obok pomocy psychologicznej udzielanej klientom OPS, pracuję w gabinecie psychoterapeutycznym, prowadzę szkolenia.

Oferuję superwizje z zakresu pomocy osobom doświadczającym przemocy, pracy motywacyjnej – m.in. z osobami stosującymi przemoc, pracy z rodziną, współpracy interdyscyplinarnej.

Liliana Krzywicka

Miejscowość: Katowice, woj. śląskie
E-mail: lilkakrzywicka@wp.pl

Jestem psychologiem, kieruję pracą Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach.

Więcej informacji

Jestem członkiem Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA w Warszawie oraz przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Katowicach. Jestem również superwizorem interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadam wieloletnie doświadczenie pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc w formule indywidualnej jak również grupowej, prowadząc min. grupy wsparcia,  grupy terapeutyczne  oraz  program edukacyjno-korekcyjny dla osób stosujących przemoc. Specjalizuję się w problematyce kryzysu, traumy i zaburzeń więzi. Od wielu lat szkolę różne grupy zawodowe w zakresie pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc  w obszarze interwencyjnym i pomocy psychologicznej.

Oferuję superwizję pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc w formule indywidualnej i grupowej, działań  na rzecz ochrony dziecka krzywdzonego  w kontekście pracy z rodziną jak również pracy grup roboczych jako interdyscyplinarnych  zespołów zadaniowych z uwzględnieniem zjawisk interpersonalnych w pracy  grupowej.

Anna Lechowska

Miejscowość: Głogów, woj. dolnośląskie
E-mail: lechowska.anka@gmail.com

Od 20 lat jestem prezeską Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA- organizacji zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci.

Więcej informacji

Swoje umiejętności pracy z osobami doznającymi przemocy zdobywałam w trakcie międzynarodowych projektów koordynowanych przez Open Society Institute oraz dzięki współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce. Jestem autorką i i realizatorką projektów edukacyjnych i publikacji dotyczących ochrony dzieci przed przemocą, prowadzi szkolenia dla grup zawodowych z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego, ochrony dzieci przed przemocą. Jestem certyfikowaną specjalistką i superwizorką z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem Doradcą Rzecznika Praw Dziecka oraz jestem w składzie Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje)

Od 2018 roku jestem dyrektorką Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie. Jest to jedna z 4 placówek w Polsce realizującej interdyscyplinarny model pomocy dzieciom krzywdzonym oparty na wzorcu skandynawskim.
Oferuję superwizję szeroko pojętej pracy z osobą doświadczającą przemocy, w tym pomoc dzieciom doznającym przemocy, wykorzystania seksualnego. Poza tym superwizuję zespoły pod kątem budowania relacji, komunikacji w zespołach interdyscyplinarnych.

Barbara Leszczyńska

Miejscowość: Opole, woj. opolskie
E-mail: barbara.61@wp.pl

Jestem pedagogiem. Problematyką przemocy w rodzinie zajmuję się od ponad 20 lat.

Więcej informacji

Leszczyńska BarbaraKieruję Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu. Jestem przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Swoją aktywność w obszarze przeciwdziałania przemocy realizuję również poprzez pracę jako wykładowca na Uniwersytecie Opolskim.

Oferuję superwizję dla przedstawicieli wszystkich służb realizujących procedurę „Niebieskie Karty”. Preferuję superwizję szkoleniową – systemową.

Elżbieta Jadwiga Marczyńska

Miejscowość: Kalisz, woj. wielkopolskie
E-mail: e.jmarczynska@wp.pl

Jestem pedagogiem pracy socjalnej, absolwentką studiów podyplomowych –zarządzanie gospodarką społeczną.

Więcej informacji

Byłam pracownikiem socjalnym w  MOPS 13 lat. Współtworzyłam i prowadziłam blisko 17 lat Centrum Interwencji Kryzysowej, który otrzymał nagrodę IPZ PTP i Ogólnopolskiego Pogotowia Niebieska Linia –Złoty Telefon. Po połączeniu MOPS i CIK ponownie pracuję w MOPS. Jestem społecznym kuratorem dla dorosłych. Współtworzyłam i pracuję w Zespole Interdyscyplinarnym. Pracuję z osobami doznającymi  przemocy w rodzinie, prowadzę programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie metodą „Duluth” oraz  szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, superwizuję ZI i GR na terenie niemal całego kraju.

Oferuję superwizję z obszaru p/działania przemocy w rodzinie w różnych aspektach pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, procedury NK, budowanie komunikacji w ZI, trudności w funkcjonowaniu ZI, tworzenie lokalnego systemu w zakresie p/działania przemocy w rodzinie.

Grażyna Pisarczyk

Miejscowość: Kielce, woj. świętokrzyskie
E-mail: gp.sow@wp.pl

Jestem pedagożką, od 36 lat zawodowo związaną z systemem pomocy społecznej, zajmuję się pomaganiem ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

Więcej informacji

Mam duże doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych i profilaktycznych. Jestem członkinią kilku zespołów eksperckich, w których pełnię funkcję opiniodawczo – doradczą.  Oferuję superwizję dotyczącą pracy z rodziną doświadczającą przemocy. Zajmuję się także obszarem pracy korekcyjno – edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz kwestiami merytorycznymi i organizacyjno – technicznymi przy realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz związanymi z działalnością zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Tomasz Posłuszny

Miejscowość: Poznań, woj. wielkopolskie
E-mail: t.posluszny@pcps.pl

Jestem absolwentem pedagogiki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji

Posiadam certyfikat  specjalisty i superwizora w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie Mam doświadczenie trenerskie w prowadzeniu programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jestem członkiem Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III Kadencji przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, a także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla m. Poznania, Zawodowo związany jestem z Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej, Sadem Rejonowym  Poznań – Stare Miasto w Poznaniu i Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Oferuję superwizję indywidualną i grupową dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, również w ramach procedury „NK”, realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych.

Agnieszka Puchalska

Miejscowość: Przemyśl, woj. podkarpackie
E-mail: maximapuch@wp.pl

Od 2004 roku w Kuratorskiej Służbie Sądowej pracuję jako Kurator Specjalista obecnie pełnię funkcję Zastępcy Kuratora Okręgowego.

Więcej informacji

Jestem Specjalistą w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia nr 332), Specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), Superwizorem w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ nr 59) Mediatorem Sądowym, Biegłym sądowym w zakresie przemocy w rodzinie.

Mam bogate doświadczenie szkoleniowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na moich superwizjach często pojawiają się problemy związane z wypaleniem zawodowym, więc profilaktyka tego zjawiska jest również w kręgu moich zainteresowań. Aktywność w obszarze przeciwdziałania przemocy realizuję również jako wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Oferuję superwizje indywidualne i grupowe dotyczące pracy z osobami doświadczającymi przemocy, stosującymi przemoc, ofertę kieruję do służb realizujących procedurę „Niebieska Karta” w szczególności Zespołów Interdyscyplinarnych, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorów.

Katarzyna Rogala

Miejscowość: Stalowa Wola, woj. podkarpackie
E-mail: katarzyna.rogala@sowiik.pl

Od 1998r. pracuję w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Więcej informacji

Superwizje dla profesjonalistów zajmujących się pomocą osobom uwikłanym w przemoc prowadzę od 2013r. (certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie NL IPZ PTP). Posiadam certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA oraz certyfikat specjalisty NL IPZ. Aktualnie od 2009r.świadczę pomoc psychologiczną w Stalowowolskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej (SOWiIK), a od 2016r jako dyrektor SOWiIK. Jestem   absolwentką Kursu Terapii Rodzin, absolwentką Studium Pomocy Psychologicznej przy IPZ oraz SPPwR przy IPZ. Posiadam certyfikat trenera grupowego  TZA . Prowadzę prelekcje, szkolenia, warsztaty dla osób pracujących w obszarach interwencji kryzysowej. Posiadam wieloletnie doświadczenie pracy grupowej z osobami doświadczającymi przemocy, jak i z osobami podejrzanymi o jej stosowanie (realizator PKE). Jestem realizatorem warsztatów umiejętności wychowawczych   dla rodziców i wychowawców. Od 2006 r. jestem w zespole MKRPA. Swoją pracę merytoryczną poddaję systematycznej superwizji.

Agnieszka Rusińska

Miejscowość: Poznań, woj. wielkopolskie
E-mail: hagnerusinska@gmail.com

Moje doświadczenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie związane są głównie z pracą z osobami stosującymi przemoc.

Więcej informacji

Jestem współautorką Programu edukacyjno-korekcyjnego „Partner” opartego na Modelu Duluth, który prowadziłam od roku 2003. Jako wykładowczyni i trenerka prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy dla przedstawicieli służb pomocowych. W latach 2010-2013 byłam członkinią Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze PARPA.

Mam zaszczyt być również członkinią kapituły przyznawania certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Superwizję prowadzę od 2013 roku zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Rozumiem ją jako czas wspólnej podróży w której nie ma wytyczonych sztywno szlaków. Razem
szukamy właściwej ścieżki, cieszymy się nowymi przygodami a poznanie i rozumienie klienta rozpoczynamy od wyprawy do własnego wnętrza odkrywając, że rozumienie naszych własnych doświadczeń jest dla nas źródłem wsparcia i ma potencjał przywracania siły.

Jerzy Szczepaniec

Miejscowość: Bochnia, woj. małopolskie
E-mail: jszczepaniec@poczta.onet.pl

Jestem pedagogiem (resocjalizacja UJ), edukatorem  MEN, trenerem w ujęciu Gestalt korzystającym z metod innych podejść.

Więcej informacji

Doświadczenie zdobywałem jako założyciel, dyrektor, trener-terapeuta w placówkach pomocy psychologicznej, profilaktyki i terapii – w oświacie i pomocy społecznej, m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, a także jako koordynator systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ROPS i ekspert w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Realizuję  autorski program korekcyjno-edukacyjny w zakładach karnych oraz w systemie ambulatoryjnym. W ramach własnej firmy „RELACJA” Ośrodek Psychoedukacji i Rozwoju Relacji – prowadzę szkolenia dla specjalistów w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i pracy z innymi zagrożeniami społecznymi – w ujęciu systemowym.

Oferuję superwizję dotyczącą pracy z rodziną dotkniętą przemocą, z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, w tym realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych; systemowych działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obejmującą problemy komunikacji, współdziałania i aktywności w zespole.

Bogna Szymkiewicz-Kowalska

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: bsz@bogna.eu

Pracuję w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam dyplom terapeutyczny w zakresie psychologii zorientowanej na proces wydany w Zurichu.

Więcej informacji

Jestem współzałożycielką szkoły terapeutycznej przy Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu.W codziennej praktyce terapeutycznej pracuję z traumą i ofiarami przemocy. W latach 2006-2013 byłam superwizorką Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Jestem autorką i realizatorką programu szkoleniowego dla superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Jestem autorką artykułu „Zniewolenie i kontrola. Przemoc domowa jako łamanie praw człowieka” – Niebieska Linia 5/2009 i książki „Dlaczego tak trudno jest odejść. Narracje kobiet doświadczających przemocy” – wyd. Eneteia, Warszawa 2016

Oferuję superwizję pracy indywidualnej i grupowej z osobami doświadczającymi przemocy oraz superwizję zespołów – budowanie komunikacji, praca nad świadomością rang i zależności wzajemnych.

Helena Tomaszewicz

Miejscowość: Gdańsk, woj. pomorskie
E-mail: helena.tom@interia.pl

Jestem  Certyfikowanym Specjalistą Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Więcej informacji

Przez 13 lat pracowałam w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową dla osób współuzależnionych,  oraz dla osób doznających przemocy w rodzinie. Przez 7 lat pracowałam ze sprawcami przemocy w rodzinie, w ramach Programu Korekcyjno – Edukacyjnego. Wspólnie z Sekcją Prewencji KMP w Gdańsku stworzyłam i brałam udział z patrolem policji w interwencjach domowych w przypadkach przemocy w rodzinie. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, uczestniczę w grupach roboczych, ZI, współpracuję z lokalnym  systemem p-w działania przemocy w rodzinie.

Oferuję superwizje  zespołów terapeutycznych w zakresie przemocy w rodzinie, Zespołów Interdyscyplinarnych, Grup Roboczych w ramach  procedury NK.

Celina Uherek-Biernat

Miejscowość: Wodzisław Śląski, woj. śląskie
E-mail: celinau@poczta.onet.pl

Jestem psycholożką, a od 2006 roku pracuję w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl.

Więcej informacji

Jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  koordynatorem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim. Współpracuję ze Szkołą Policji w Katowicach- realizuję dla słuchaczy wizyty studyjne w ramach odbywanego przez nich specjalistycznego szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizuję program korekcyjno-edukacyjny w Modelu DULUTH, udzielam indywidualnych konsultacji psychologicznych. Wspieram dorosłych i dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.  Jako dyrektor SOW na co dzień mocuję się z różnymi zagadnieniami z zakresu zarządzania, komunikacji oraz współpracy.

Oferuję superwizję z obszaru pracy z osobą doświadczającą przemocy, motywacji osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym oraz realizacji programu,   współpracy służb i realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz budowania lokalnych sieci wsparcia.

Hanna Węgrzynowicz

Miejscowość: Gdańsk, woj. pomorskie
E-mail: hanawicz@wp.pl

Jestem certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz certyfikowaną specjalistką i superwizorką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Przez 16 lat pracowałam w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy w rodzinie. Stworzyłam program grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, który jest realizowany w różnych ośrodkach w kraju. Mam doświadczenie w prowadzeniu interwencji, uczestniczę w grupach roboczych ZI, współpracuję z lokalnym  systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prowadzę superwizję:

  • zespołów terapeutycznych w zakresie przemocy w rodzinie,
  • zespołów interpersonalnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • realizacji procedury „Niebieskie Karty”,
  • pracy z osobami doświadczającymi przemocy.

Tadeusz Wieszczyk

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: tadeusz.wieszczyk@wp.pl
Telefon: 608 323 837

Jestem certyfikowanym superwizorem i specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy ofiarom przemocy (certyfikaty IPZ PTP  oraz PARPA), dyplomowanym specjalistą w zakresie organizacji pomocy społecznej; terapii uzależnień; psychologii rodziny.

Więcej informacji

Od  1992 r. zajmuję się poradnictwem i terapią  dla osób z problemem uzależnień, współuzależnień, DDA. Od 2000 r. współpracuję z Centrum Konsultacyjnym AKMED. W latach 1999-2019 kierowałem Ośrodkiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” w Warszawie. Ukończyłem specjalistyczne szkolenia, m.in. Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Analizie Grupowej „Rasztów”.

Oferuję superwizję i szkolenia dla ZI oraz grup roboczych; wsparcie dla kadry zarządzającej oraz dla specjalistów pracy socjalnej, asystentów rodziny, pracowników placówek wsparcia dziennego, rodzin zastępczych, koordynatorów pieczy zastępczej, psychologów, terapeutów, pracowników centrów pomocy rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, ognisk wychowawczych.

Piotr Wojnowski

Miejscowość: Poznań, woj. wielkopolskie
E-mail: p.wojnowski@pcps.pl
Telefon: 602 679 669

Obszarem przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuję się zawodowo od 1998 roku.

Więcej informacji

Wojnowski PiotrDoświadczenie w tej pracy zdobywałem najpierw jako kurator sądowy ds. karnych. Na początku lat dwutysięcznych, będąc współautorem i realizatorem Programu „Partner”, wdrażałem w Wielkopolsce pracę w modelu korekcyjno-edukacyjnym z osobami stosującymi przemoc. Związany jestem z Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej, które oferuje wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy, osób stosujących przemoc oraz szkolenia i superwizję dla specjalistów. Pracuję indywidualnie z klientami oraz prowadzę grupy terapeutyczno-edukacyjne. Jestem członkiem Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Poznaniu.

Oferuję superwizję zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w zakresie realizacji procedury „NK” i organizacji lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy, a także indywidualną i grupową superwizję pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Agnieszka Zachmann

Miejscowość: Poznań, woj. wielkopolskie
E-mail: a.zachmann@pcps.pl

Jestem psychoterapeutką, współzałożycielką Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.

Więcej informacji

Od kilkunastu lat prowadzę grupę wolnościową dla mężczyzn stosujących przemoc, realizując autorki program terapeutyczno-edukacyjny „Partner”. Współtworzyłam kompleksowy system pomocy rodzinom doświadczającym przemocy, uwzględniający pracę z osobami stosującymi przemoc, osobami doświadczającymi przemocy, parami oraz wsparcie po zakończeniu podstawowych oddziaływań. Pomagam osobom doświadczającym przemocy wykorzystując różne podejścia terapii traumy. Od lat szkolę specjalistów dbając o rzetelne przekazywanie wiedzy i doświadczeń.

Oferuję superwizję uwzględniającą różne aspekty pracy z osobą stosującą przemoc oraz osobą doświadczającą przemocy, realizację procedury NK, budowanie komunikacji w zespole, rozpoznawanie skuteczności podejmowanych działań i odpowiedzialności przyjmowanej przez specjalistów, rozwiązywanie trudności organizacyjnych oraz komunikacyjnych w zespole. Wykorzystuję narzędzia dostępne w terapii traumy, przydatne w pracy nad zwiększaniem efektywności i wypaleniem zawodowym.