Przebieg

Procesu certyfikacji

Informacje

Jak można uzyskać certyfikat superwizora?

Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 1 września 2012 roku realizuje program kształcenia, doskonalenia oraz certyfikowania superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program ma na celu wyłonienie i przygotowanie osób mogących świadczyć superwizję dla zespołów i osób pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie, realizujących programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizatorów oddziaływań wobec osób stosujących przemoc, członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Obecnie o certyfikat można się ubiegać w trybie zwyczajnym. Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu powinny spełniać następujące warunki:

Certyfikat

Proces typowej certyfikacji dzieli się na 3 etapy:

 • form

  I ETAP

  Kwalifikacja na poziomie formalnym

 • conversation

  II ETAP

  Kwalifikacja na poziomie merytorycznym

 • certificate

  PRZEDŁUŻENIE

  Warunki przedłużenia certyfikatu

I ETAP

Kwalifikacja na poziomie formalnym:

 • mieć ukończone studia wyższe II stopnia (magisterskie) – dokumentem poświadczającym jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • uzyskać certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy (wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP) lub certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – dokumentem poświadczającym jest kserokopia certyfikatu;
 • posiadać min. 10-letni staż pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokumentem poświadczającym jest oświadczenie osoby ubiegającej się o certyfikat wraz z podaniem nazwy podmiotu/podmiotów i charakteru wykonywanej pracy – np. OIK (dane teleadresowe placówki) – konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w latach….; Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy (dane teleadresowe) – psycholog w latach….;
 • uczestniczyć w superwizji własnej – minimum przez rok, prowadzonej przez superwizora, posiadającego rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub osobę zajmującą się problematyką przemocy w rodzinie i posiadającą kompetencje do prowadzenia superwizji, potwierdzone przez inne towarzystwa, w tym np. przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP czy szkoły psychoterapeutyczne – dokumentem poświadczającym jest zaświadczenie od superwizora o uczestnictwie w superwizji własnej (indywidualnej lub grupowej), ze wskazaniem okresu i liczby godzin;
 • uzyskać rekomendację od certyfikowanego superwizora, który pozytywnie ocenia pracę kandydata w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (formularz rekomendacji w załącznikach);
 • prowadzić aktualnie zajęcia o charakterze: edukacyjnym, szkoleniowym, konsultacyjnym, superwizyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przemocy w rodzinie – w ciągu ostatnich 3 lat łącznie w wymiarze min. 100 godzin (formularz oświadczenia w załącznikach);
 • przedstawić inne aktywności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: publikacje, wyróżnienia, nagrody, pełnione funkcje, badania własne, bycie ekspertem lub członkiem ciał o charakterze doradczo-eksperckim, wystąpienia na konferencjach, inne uprawnienia/certyfikaty itp. – opis max 2 strony maszynopisu.
Ponadto:
 • nadesłać wyżej wymienione dokumenty do Rady Superwizorów pocztą tradycyjną pod adres: „Niebieska Linia” IPZ, ul. Widok 24, 00-023 Warszawa oraz skany pocztą elektroniczną pod adres: rada@superwizorzy.eu, a wraz z dokumentami przesłać kopię potwierdzenia uiszczenia opłaty wpisowej za rozpatrzenie kandydatury na poziomie formalnym w wysokości 300,00 PLN (bezzwrotnie) na rachunek bankowy Instytutu Psychologii Zdrowia PTP (Santander Bank Polska) 32 1090 1056 0000 0001 0128 5123 z dopiskiem „certyfikat superwizora”.
II ETAP

Kwalifikacja na poziomie merytorycznym

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Radę Superwizorów kandydatka/kandydat otrzyma zaproszenie na szkolenie z zakresu technologii prowadzenia superwizji i przestrzegania zasad etycznych superwizora oraz superwizji prowadzonych przez siebie superwizji. Szkolenie obejmuje cztery 20-godzinne zjazdy odbywające się raz na kwartał i jest odpłatne. Szkolenie organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP i odbywa się w Warszawie.
Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym pozwoli Radzie Superwizorów przyznać kandydatowi certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rada Superwizorów przejęła kompetencje działającej od IX 2012 do II 2019 Kapituły Certyfikatu.
Certyfikat jest okresowy i pierwsze jego odnowienie nastąpi po upływie 3 lat, kolejne w okresach 5-letnich / 7-letnich.

PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATU

WARUNKI

 • Prowadzenie superwizji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – poświadczone przez zleceniodawców superwizji (minimum dla jednego zleceniodawcy w roku)
 • Przedstawienie kserokopii dokumentów potwierdzających prowadzenie superwizji w okresie, na który przyznano certyfikat w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przedłożenie co najmniej jednej rekomendacji od podmiotów, dla których prowadzono superwizję w okresie ważności certyfikatu.
 • Minimum jedna superwizja partnerska odbyta u wybranego superwizora
 • Publikacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (mile widziane te poświęcone opisowi doświadczeń z zakresu prowadzonej superwizji).
 • Wystąpienia podczas konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Wniesienie opłaty za rozpatrzenie wniosku i przedłużenie ważności certyfikatu w wysokości 300 złotych.

Najbliższa edycja szkolenia dla kandydatów ubiegających się o certyfikat superwizora przewidywana jest obecnie na III kwartał 2021r. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do dnia 30 czerwca 2021r. Osoby zainteresowane procedurą certyfikacyjną prosimy o kontakt: renata.durda@niebieskalinia.pl

wzór rekomendacji

wzór oświadczenia

wzór wniosku o przedłużenie certyfikatu