Przebieg

Procesu certyfikacji

Informacje

Jak można uzyskać certyfikat superwizora?

Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 1 września 2012 roku realizuje program kształcenia, doskonalenia oraz certyfikowania superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program ma na celu wyłonienie i przygotowanie specjalistów mogących świadczyć superwizję dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie, pracujących z osobami stosujących przemoc w rodzinie, realizujących programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu powinny spełniać następujące warunki:

Certyfikat

Proces certyfikacji dzieli się na etapy:

 • form

  I ETAP

  Kwalifikacja na poziomie formalnym

 • conversation

  II ETAP

  Kwalifikacja na poziomie merytorycznym

 • certificate

  PRZEDŁUŻENIE

  Warunki przedłużenia certyfikatu

I ETAP

Kwalifikacja na poziomie formalnym:

 • mieć ukończone studia wyższe II stopnia (magisterskie) – dokumentem poświadczającym jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • uzyskać certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP) lub certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) – dokumentem poświadczającym jest kserokopia certyfikatu;
 • posiadać minimum 10-letni staż pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokumentem poświadczającym jest oświadczenie osoby ubiegającej się o certyfikat wraz z podaniem nazwy podmiotu/podmiotów i charakteru wykonywanej pracy (formularz oświadczenia w załącznikach);
 • uczestniczyć przez co najmniej 2 lata w superwizji własnej pracy wykonywanej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzonej przez superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP lub innego superwizora posiadającego rekomendację PTP – dokumentem poświadczającym jest zaświadczenie od superwizora o uczestnictwie w superwizji (formularz zaświadczenia w załącznikach);
 • uzyskać rekomendację od superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP lub innego superwizora posiadającego rekomendację PTP – który pozytywnie oceni pracę kandydata w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (formularz rekomendacji w załącznikach);
 • prowadzić zajęcia o charakterze: edukacyjnym, szkoleniowym, konsultacyjnym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w ciągu ostatnich 3 lat łącznie w wymiarze min. 150 godzin (formularz oświadczenia w załącznikach);
 • przedstawić inne aktywności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: publikacje, wyróżnienia, nagrody, pełnione funkcje, badania własne, bycie ekspertem lub członkiem ciał o charakterze doradczo-eksperckim, wystąpienia na konferencjach, inne uprawnienia/certyfikaty itp. – opis max 2 strony.
 • UWAGA! W każdym przypadku ocena spełnienia kryteriów kwalifikujących do kursu superwizorskiego znajduje się w wyłącznej kompetencji Rady Superwizorów.
Ponadto:
 • nadesłać wyżej wymienione dokumenty do Rady Superwizorów pocztą tradycyjną pod adres: Niebieska Linia IPZ, ul. Widok 24, 00-023 Warszawa oraz skany pocztą elektroniczną (w jednym pliku PDF) na adres: rada@superwizorzy.eu, a wraz z dokumentami przesłać kopię potwierdzenia uiszczenia opłaty wpisowej za rozpatrzenie kandydatury na poziomie formalnym w wysokości 300,00 PLN (bezzwrotnie) na rachunek bankowy Instytutu Psychologii Zdrowia PTP (Santander Bank Polska) 32 1090 1056 0000 0001 0128 5123 z dopiskiem „certyfikat superwizora”.
II ETAP

Kwalifikacja na poziomie merytorycznym

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Radę Superwizorów kandydat otrzyma zaproszenie na szkolenie z zakresu metodologii prowadzenia superwizji i przestrzegania zasad etycznych superwizora oraz prowadzonych przez siebie superwizji. Szkolenie obejmuje cztery 20-godzinne zjazdy odbywające się raz na kwartał i jest odpłatne. Szkolenie organizowane jest rzez Instytut Psychologii Zdrowia PTP i odbywa się w Warszawie.
Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym pozwoli Radzie Superwizorów przyznać kandydatowi certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Certyfikat jest wydawany czas określony – pierwsze jego odnowienie nastąpi po upływie 3 lat, kolejne w okresach 5-letnich i 7-letnich.

PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATU

WARUNKI

  • Prowadzenie superwizji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – poświadczone przez zleceniodawców superwizji (minimum dla jednego zleceniodawcy w każdym roku) – w postaci kserokopii dokumentu poświadczającego przeprowadzenie superwizji;Przedłożenie co najmniej jednej rekomendacji od podmiotów, dla których prowadzono superwizję w okresie ważności certyfikatu.
  • Superwizowanie własnej pracy superwizorskiej, co najmniej raz w każdym roku ważności certyfikatu, w ramach superwizji koleżeńskiej (bezpośredniej lub online) organizowanej przez Radę Superwizorów.
  • Wniesienie opłaty za rozpatrzenie wniosku i przedłużenie ważności certyfikatu w wysokości 300 zł.

Obecne trwa VII edycja szkolenia dla osób ubiegających się o certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.  Termin kolejnej edycji ogłoszony zostanie w I kwartale 2025 roku.

 

Załączniki:

 

OŚWIADCZENIE O DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM

ZAŚWIADCZENIE O UDZIALE W SUPERWIZJI

REKOMENDACJA SUPERWIZORA

OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU ZAJĘĆ

 

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATU