Aktualności

Spotkanie ewaluacyjne w Strzyżewie

W dniach 2 i 3 sierpnia 2019 w Dworze Strzyżew, położonym w Strzyżewie Parcelach koło Kampinosu, superwizorzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczyli w spotkaniu ewaluacyjnym projektu „Prowadzenie superwizji dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Projekt realizowany jest przez Fundację PCPS-Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. W tegorocznej edycji projektu superwizją objęte zostały 44 gminne zespoły interdyscyplinarne z terenu całej Polski. W okresie od lutego do czerwca odbyła się pierwsza część projektu, obejmująca jedną sesję superwizyjną w grupach „podstawowych” (uczestniczących w projekcie po raz pierwszy)  i dwie sesje superwizyjne w grupach „zaawansowanych” (uczestniczących w projekcie po raz drugi).

W pierwszej części projektu, w sesjach superwizyjnych udział wzięło 423 specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a sesje superwizyjne trwały łącznie 288 godzin. Zespól projektowy tworzy 12 superwizorek i superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie służyło omówieniu przebiegu pierwszej części projektu, przeanalizowaniu ewentualnych trudności organizacyjnych lub merytorycznych, obejrzeniu i ustaleniu wspólnych i specyficznych obszarów pracy superwizyjnej w poszczególnych grupach oraz przyjęciu rekomendacji do pracy w drugiej części projektu.

O tegorocznej i ubiegłorocznej edycji projektu superwizyjnego przeczytają Państwo w „Niebieskiej Linii” – numerze 3/122/2019.

Mapa zespołów interdyscyplinarnych objętych superwizją: