Aktualności

Sprawozdanie z I Zjazdu Superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

I Zjazd Superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbył się w dniach 22 i 23 lutego 2019 roku w Warszawie. Uczestniczyło w nim 34 superwizorek i superwizorów.

Uroczystego otwarcie Zjazdu dokonał prof. Jerzy Mellibruda, który w wystąpieniu inauguracyjnym omówił różne aspekty pomagania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem tych widzianych z perspektywy osób poszukujących i otrzymujących wsparcie superwizyjne.

Następnie w trakcie sześciu tematycznych modułów, uczestniczki i uczestnicy Zjazdu rozmawiali o organizacji środowiska superwizorów i dalszych etapów certyfikowania, dyskutowali o rekomendacjach dla decydentów w zakresie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, omówili kwestie związane z projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. W trakcie zjazdu przedstawiono zarysy koreksu etycznego superwizora oraz dokonano wyboru Rady Superwizorów I kadencji.

W trakcie pierwszej sesji przypomniano skład Kapituły certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracującej od 2012 roku, oraz podziękowano członkiniom i członkom Kapituły za ich ważną dla środowiska działalność w mijającym okresie:

 • Jerzy Mellibruda – przewodniczący
 • Piotr Antoniak
 • Renata Durda
 • Grażyna Pisarczyk
 • Grażyna Płachcińska
 • Marek Prejzner
 • Agnieszka Rusińska
 • Jerzy Szczepaniec
 • Bogna Szymkiewicz-Kowalska
 • Grzegorz Wrona

Omówiono genezę potrzeby standaryzacji, tryb i warunki przyznawania certyfikatu. Przypomniano przebieg procesu certyfikacyjnego w trybie z nominacji oraz trybu zwyczajnego. Następnie omówiono istotne środowiskowe projekty. Najpierw omówiono pierwszy ogólnopolski projekt superwizyjny, realizowany przez zespół dziewięciu superwizorów, przy wsparciu organizacyjnym Fundacji PCPS-Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w 2018 roku, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. W tym projekcie przeprowadziliśmy cykl superwizji w 36 zespołach interdyscyplinarnych. Następnie omówiono drugi ogólnopolski projekt superwizyjny, realizowany przez zespół (już!) dwunastu superwizorów, który jest kontynuacją poprzedniego projektu. W 2019 roku przeprowadzimy cykl superwizji w 44 zespołach interdyscyplinarnych.

Przedstawiliśmy również projekt portalu promującego ideę superwizji i superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: www.superwizorzy.eu. Operatorem projektu jest obecnie Fundacja PCPS-Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, a jego celem jest promowanie superwizji i przedstawianie sylwetek superwizorek i superwizorów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W kolejnym module omówiono różne zagadnienia dotyczące trudności dostrzeganych przez środowisko – tego co nie działa, albo działa niewystarczająco. Układają się one m. in. w następujące obszary:

 1. Ochrona pracowników służb pomocowych przed przemocą ze strony klientów oraz przeciwdziałanie presji wywieranych przez pracodawców wobec pracowników (mobbing).
 2. Zapewnienie osobom poszkodowanym podstawowego prawa do rozumienia i bycia rozumianym, zgodnie z art. 3 Dyrektywy PE z 2012 roku.
 3. Respektowanie przez rządzących prawa, zgodnie z Konwencją Stambulską w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
 4. Różnice pomiędzy systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie a polityką wspierania trwania rodziny.
 5. Określenie wymiarów skuteczności w pracy z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc.
 6. Rekomendacje w sprawie zmian w rozporządzeniu o procedurze „Niebieskie Karty”.

W dalszej części Zjazdu określono misję, cele i zadania Rady Superwizorów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działającej przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP:

 1. Zapewnienie komunikacji pomiędzy superwizorkami i superwizorami
 2. Promocja superwizji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowiska superwizorów
 3. Koordynacja spraw związanych ze szkoleniem nowych superwizorów, w tym modyfikacja programu szkolenia superwizorów i wydawania certyfikatów
 4. Powoływanie grup tematycznych złożonych z superwizorek i superwizorów, zajmujących się konkretnymi zagadnieniami
 5. Monitorowanie zmian prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 6. Administrowanie strony www. superwizorzy.eu

W wyniku przeprowadzonych głosowań ustalono, że kadencyjność Rady wynosić będzie 2 lata, a do Rady Superwizorów I kadencji wybrano następujące superwizorki i superwizorów, spośród 11 zgłoszonych kandydatur:

 1. Antoniak Piotr
 2. Banasiak Izabela
 3. Durda Renata
 4. Fenik-Gaberle Katarzyna
 5. Kałucka Renata
 6. Krzywicka Liliana
 7. Wrona Grzegorz

Dokonano również wyboru Przewodniczącej / Przewodniczącego Rady I kadencji. W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącą Rady wybrano Renatę Durdę.

W ostatnim module uwaga uczestników skupiła się na art. 85 pkt 2 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – druk sejmowy nr 3050, zakładającym dodanie do art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ust. 5. Artykuł dotyczy dostępu do danych w procedurze „Niebieskie Karty”. W tej sprawie superwizorki i superwizorzy upoważnili i zobowiązali Radę Superwizorów do sporządzenia wystąpienia do Sekretarza Stanu Pana Marcina Zielenieckiego, pełniącego obecnie obowiązki Krajowego Koordynatora ds. realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dziękujemy koleżankom: Renacie Durdzie, Renacie Kałuckiej i Katarzynie Fenik-Gaberle za przygotowanie Zjazdu Superwizorów pod względem organizacyjnym i programowym.