Aktualności

Grzegorz Wrona ekspertem Zespołu analizy zdarzeń na szkodę małoletniego

Z największą przyjemnością informujemy, że superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mecenas dr Grzegorz Wrona, powołany został w charakterze eksperta do Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zespól powołany został przez Ministra Sprawiedliwości i rozpocznie swoją działalność 25 kwietnia 2024.

Zgodnie z art. 22e ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w skład Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wchodzi siedmiu stałych ekspertów: po jednym z dziedziny prawa, pediatrii, psychologii, psychiatrii, pedagogiki, socjologii oraz pracy socjalnej albo resocjalizacji.

Do zadań Zespołu należy dokonywanie analizy określonego zdarzenia, na skutek którego małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Analizę sporządza się w formie raportu, który wskazuje w szczególności:
1) okoliczności śmierci małoletniego lub doznania przez niego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
2) ustalenie sytuacji małoletniego zanim doszło do jego śmierci lub doznania przez niego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w tym jego sytuacji opiekuńczo-wychowawczej;
3) ustalenie charakteru i rodzaju działań instytucji państwowych i samorządowych lub innych organów, instytucji i placówek,, podejmowanych wobec:
a) małoletniego,
b) rodzeństwa małoletniego,
c) rodzica małoletniego albo jego opiekuna prawnego lub faktycznego lub innych osób, które mogły mieć wpływ na sytuację małoletniego
– zanim doszło do śmierci małoletniego lub doznania przez niego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
4) wskazanie podstawy prawnej działań właściwych organów lub instytucji;
5) analizę działań właściwych organów lub instytucji, w szczególności w zakresie sposobu faktycznego realizowania przyznanych uprawnień i wykonywania ciążących na nich obowiązków oraz reagowania na zagrożenie życia lub zdrowia małoletniego;
6) ustalenie, czy występują uchybienia w zakresie ochrony małoletnich utrudniające ujawnianie i prawidłowe reagowanie na przypadki krzywdzenia małoletnich;
7) opracowanie wniosków końcowych i sformułowania zaleceń dla właściwych organów lub instytucji mających na celu poprawę ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.