Aktualności

Ogólnopolski projekt superwizyjny – II edycja

W okresie od 1 lutego do 30 listopada 2019 zespół trzynastu superwizorek i superwizorów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizował ogólnopolski projekt superwizji dla specjalistów tworzących zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze. Projekt przeprowadziła Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. Była to druga edycja projektu zapoczątkowanego w 2018 roku. Zainteresowanie projektem wyraziły 284 gminne zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których przewodniczący wypełnili i przesłali formularze zgłoszeniowe. Projektem objęte zostały 44 grupy superwizyjne na terenie całego kraju, które wyłonione zostały z nadesłanych zgłoszeń.

40 grup uczestniczyło w superwizji w wymiarze 12 godzin dydaktycznych, z podziałem na 2 jednodniowe sesje superwizyjne trwające po 6 godzin dydaktycznych. Kolejne 4 grupy, wyłonione spośród grup uczestniczących w projekcie w 2018 roku, uczestniczyły w superwizji w wymiarze 24 godzin dydaktycznych, z podziałem na 4 jednodniowe sesje superwizyjne trwające po 6 godzin dydaktycznych. Dla zdecydowanej większości uczestników superwizji było to nowe doświadczenie. Najczęściej spotkania odbywały się w konwencji analizy trudnych lub specyficznych procedur „NK”, a przedmiotem pracy były wątpliwości dotyczące dokonywania diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, budowania i realizowania planu pomocowego dla klientów. W trakcie sesji superwizyjnych była też przestrzeń dla omawiania różnorodnych trudności związanych z wykonywaną pracą, uzyskiwania wsparcia oraz niwelowania stresu zawodowego. W ankietach ewaluacyjnych kończących projekt, uczestnicy wskazali, że udział w superwizji był dla nich korzystnym doświadczeniem i że w przyszłości chcieliby mieć znów możliwość korzystania z superwizji. Kolejną edycję projektu superwizyjnego w Ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje przeprowadzić w 2020 roku.