Aktualności

Superwizja w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje projekt „Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach projektu przygotowana i przeprowadzona zostanie superwizja konsultacyjno – wspierająca dla członków zespołów interdyscyplinarnych i powoływanych w ich ramach grup roboczych. W 2019 roku utworzone zostaną na terenie całego kraju 44 grupy superwizyjne. 40 grup będzie uczestniczyć w superwizji w wymiarze 12 godzin dydaktycznych, z podziałem na 2 jednodniowe sesje superwizyjne trwające po 6 godzin dydaktycznych. Kolejne 4 grupy, wyłonione spośród grup uczestniczących w projekcie w 2018 roku, uczestniczyć będą w superwizji w wymiarze 24 godzin dydaktycznych, z podziałem na 4 jednodniowe sesje superwizyjne trwające po 6 godzin dydaktycznych. Superwizję prowadzić będą superwizorzy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy przyjadą do wybranych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach współpracy przy realizacji projektu, przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych przeprowadzą rekrutację uczestników oraz zapewnią sale dydaktyczne do zajęć. Udział w superwizji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy Przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych do zapoznania się z regulaminem superwizji, a następnie do wypełnienia, podpisania i przesłania skanu formularza zgłoszeniowego, pod adres poczty elektronicznej: superwizja@pcps.pl w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku (decyduje data wpływu dokumentu do fundacji). W druku formularza zgłoszeniowego wskazane są dodatkowe alternatywne formy przesyłania dokumentu. Z nadesłanych zgłoszeń zespół superwizorów wybierze 44 zespoły interdyscyplinarne, w których przeprowadzona zostanie superwizja, kierując się kryterium spełniania przez zainteresowane zespoły interdyscyplinarne wymogów formalno – organizacyjnych określonych w regulaminie superwizji oraz oczekiwanymi celami i rezultatami superwizji. Informacja o dokonanym wyborze zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.pcps.pl/superwizja w terminie do dnia 5 marca 2019 roku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: superwizja@pcps.pl lub telefonicznie 511654246.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (.doc)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (.pdf)