Aktualności

Pierwszy ogólnopolski projekt superwizji

W okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 superwizorzy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzili pierwszy ogólnopolski projekt superwizji dla specjalistów tworzących zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze. Projekt został zrealizowany przez Fundację PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. Zainteresowanie projektem wyraziło 238 gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których przewodniczący wypełnili i przesłali formularze zgłoszeniowe. Projektem objętych zostało 36 grup superwizyjnych na terenie całego kraju, które wyłonione zostały z nadesłanych zgłoszeń.

Liczba utworzonych grup superwizyjnych w poszczególnych województwach była zróżnicowana i wynikała z liczby nadesłanych formularzy. Każda grupa wzięła udział w 3 sesjach superwizyjnych. Dla zdecydowanej większości uczestników superwizji było to nowe doświadczenie. Najczęściej spotkania odbywały się w konwencji analizy indywidualnych przypadków. Uczestnicy przedstawiali trudne bądź specyficzne przypadki rodzin, w których prowadzone są procedury „NK”, a przedmiotem pracy były wątpliwości dotyczące dokonywania diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, budowania i realizowania planu pomocowego. W ankietach ewaluacyjnych kończących projekt, uczestnicy wskazali, że udział w superwizji był dla nich korzystnym doświadczeniem i że w przyszłości chcieliby mieć możliwość superwizowania swojej pracy. Kolejną edycję projektu superwizyjnego w Ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje przeprowadzić w 2019 roku.