Aktualności

Wystąpienie Rady Superwizorów w sprawie wzrostu liczby rodzin zagrożonych przemocą

Wobec odnotowanego wzrostu liczby rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie oraz obawy załamania się systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawiamy treść wystąpienia z dnia 16 kwietnia 2020 Rady Superwizorów w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie w tej sprawie:

 

Do

Krajowego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wojewódzkich Koordynatorów Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów miast
Przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szanowni Państwo,

wobec odnotowanego wzrostu liczby rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie oraz obawy załamania się systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a tym samym ochrony i wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych działań dla umożliwienia ciągłości realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

– umożliwienie zdalnego kontaktu pracowników socjalnych, policjantów, przedstawicieli oświaty oraz ochrony zdrowia z osobami doznającymi przemocy w rodzinie;

– uproszczenie sposobu zgłaszania przemocy w rodzinie na terenie gminy wobec ograniczonej możliwości kontaktu osobistego z przedstawicielami poszczególnych instytucji np. poprzez wskazanie jednego miejsca gdzie można to bezpiecznie i zdalnie zrobić;

– zapewnienie udziału przedstawiciela ochrony zdrowia w procedurach wymagających zmiany miejsca zamieszkania przez jednego z członków rodziny (np. odebranie dziecka, usunięcie sprawcy przemocy, przeniesienie się do ośrodka wsparcia) w celu zdiagnozowania ewentualnych objawów COVID–19 i wdrożenia procedur medycznych na ogólnych zasadach, w tym zlecania i wykonywania testów na obecność wirusa w celu wyeliminowania obawy jego rozprzestrzeniania się w nowych miejscach zamieszkania członków rodzin;

– zapewnienie pracownikom wykonującym zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wszelkich środków ochronnych (wraz z instrukcją ich bezpiecznego użycia) mających zabezpieczyć ich przed niebezpieczeństwem zarażenia;

– przekazanie konkretnych informacji dla członków zespołów interdyscyplinarnych w jaki sposób powinien funkcjonować zespół w trakcie pandemii (dokumenty rekomendujące nową organizację publikowane m.in. na stronie www.superwizorzy.eu);

– modyfikację sposobu wsparcia osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez umożliwienie zdalnego superwizowania pracy oraz konsultacji specjalistycznych np. psychologicznych lub prawnych. Wobec braku doświadczeń pracy w sytuacji epidemii dotychczasowe doradztwo, szkolenia i superwizje nie uwzględniały obecnie występujących problemów, co czyni zapewnienie pracownikom takiego wsparcia szczególnie istotnym;

– zorganizowanie lub zapewnienie ciągłości funkcjonowania lokalnych kryzysowych telefonów zaufania (w tym także dla dzieci) oraz rozpowszechnienie informacji o ich dostępności;

– zorganizowanie zdalnego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób doznających przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie na terenie gminy bezpiecznego miejsca, z którego będzie możliwe odbycie rozmowy telefonicznej lub innej formy zdalnego kontaktu ze specjalistą;

– nawiązanie na terenie gminy kontaktu z sądem rejonowym oraz właściwą miejscowo izbą komorniczą w celu zapewnienia ciągłości procedur związanych z usunięciem sprawców przemocy w rodzinie z miejsca zamieszkania;

– zamieszczenie na lokalnych stronach internetowych informacji dla osób doznających przemocy w rodzinie o sposobie działania służb w warunkach epidemii, dostępności form pomocy, możliwych formach interwencji, funkcjonowania procedury „Niebieskie Karty”, oraz wszelkich innych informacji o lokalnych i centralnych możliwościach reagowania na przemoc w rodzinie;

– inicjowanie kontaktu z osobami doznającymi przemocy, które według posiadanych informacji mogą mieć znacznie ograniczoną możliwość podjęcia próby kontaktu z instytucjami pomocowymi (np. osoby starsze, z niepełnosprawnościami);

– przekazanie małoletnim za pośrednictwem osób zarządzających oświatą oraz nauczycieli informacji o telefonie zaufania dla dzieci (116 111) oraz innych lokalnie działających numerach interwencyjnych.

Mając świadomość przejściowej sytuacji w jakiej się obecnie znajdujemy oraz trudnym do przewidzenia czasem jej trwania deklarujemy gotowość wsparcia merytorycznego w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na stronie internetowej www.superwizorzy.eu znajduje się lista certyfikowanych superwizorów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których wiedza i doświadczenie w obecnej sytuacji może być szczególnie pomocna.

W imieniu Rady Superwizorów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Renata Durda
Przewodnicząca Rady Superwizorów

 

Odpowiedź MRPiPS na powyższe wystąpienie znajduje się TUTAJ

 

Foto: RPO