Aktualności

Szkolenie dla osób chcących ubiegać się o certyfikat superwizorski

Rada Superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uprzejmie informuje, że rozpoczęcie kolejnej edycji szkolenia dla osób chcących ubiegać się o certyfikat superwizorski przewidywane jest na III kwartał 2021. Warunki formalne i merytoryczne, jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się o przyznanie certyfikatu dostępne są w zakładce „proces certyfikacji” lub TUTAJ. Osoby zainteresowane procedurą certyfikacyjną proszone są o nadesłanie do dnia 30 czerwca 2021 kompletu dokumentów zawierającego:

  • kopię dyplomu studiów wyższych magisterskich (II stopnia),
  • kopię certyfikatu specjalistki/ty w zakresie pomocy ofiarom przemocy (wydanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP) lub certyfikatu specjalistki/ty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wydanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
  • opis minimum 10-letniego stażu pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie oświadczenia zawierającego nazwy podmiotów i charakteru wykonywanej pracy (np. OIK – dane teleadresowe placówki – konsultant/ka ds. przeciwdziałania przemocy w latach…) itd.,
  • zaświadczenie od superwizorki/ra o uczestnictwie w superwizji własnej (indywidualnej lub grupowej), ze wskazaniem okresu i liczby godzin;
  • rekomendacja od certyfikowanej/nego superwizorki/ra, która/y, pozytywnie ocenia pracę kandydatki/ta w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sporządzona na formularzu dostępnym w zakładce „proces certyfikacji”,
  • oświadczenie o prowadzeniu zajęć o charakterze: edukacyjnym, szkoleniowym, konsultacyjnym, superwizyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przemocy w rodzinie, w ciągu ostatnich 3 lat łącznie w wymiarze minimum 100 godzin, sporządzone na formularzu dostępnym w zakładce „proces certyfikacji”,
  • przedstawienie innych aktywności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: publikacje, wyróżnienia, nagrody, pełnione funkcje, badania własne, bycie ekspertką/tem lub członkinią/kiem ciał o charakterze doradczo-eksperckim, wystąpienia na konferencjach, inne uprawnienia/certyfikaty itp. – opis max 2 strony maszynopisu,
  • potwierdzenia uiszczenia opłaty wpisowej za rozpatrzenie kandydatury na poziomie formalnym w wysokości 300 złotych (bezzwrotnie) na konto Instytutu Psychologii Zdrowia PTP (Santander Bank Polska 32 1090 1056 0000 0001 0128 5123) z dopiskiem „certyfikat superwizorski”.

Powyższe dokumenty należy nadesłać drogą elektroniczną w formie skanów pod adres rada@superwizorzy.eu oraz pocztą tradycyjną pod adres Niebieska Linia IPZ – Rada Superwizorów, ul. Widok 24, 00-023 Warszawa.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu wiadomości elektronicznej oraz data nadania korespondencji papierowej.