Aktualności

Nieodpłatna superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje projekt „Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach projektu przygotowana i przeprowadzona zostanie superwizja konsultacyjno – wspierająca dla członków zespołów interdyscyplinarnych i powoływanych w ich ramach grup roboczych.  W 2021 roku utworzonych zostanie na terenie całego kraju 30 grup superwizyjnych.

Każda z grup będzie uczestniczyć w superwizji przeprowadzonej online, z wykorzystaniem komunikatora internetowego ZOOM, w wymiarze 12 godzin dydaktycznych, z podziałem na 2 jednodniowe sesje superwizyjne trwające po 6 godzin dydaktycznych. Superwizję prowadzić będą superwizorki/superwizorzy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowane/certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Udział w superwizji jest nieodpłatny.

Serdecznie zapraszamy Panie Przewodniczące/Panów Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych do zapoznania się z Regulaminem superwizji, a następnie do wypełnienia  formularza zgłoszeniowego online. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwość wypełniania formularzy zgłoszeniowych zostanie wyłączona po utworzeniu wszystkich grup superwizyjnych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: superwizja@pcps.pl lub telefonicznie 602679669.

Do pobrania:

Ogłoszenie o projekcie

Regulamin superwizji

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://www.interankiety.pl/a/superwizja lub poprzez kliknięcie TUTAJ